הנדון: המלצה והתאמה לזכאות להשתתפות במימון תותבות עיניים ועדשות סקלראליות קוסמטיות

סימוכין: חוזרנו מס': 1/2014 מיום: 7.1.2014

חוזר מס' 12/2015
ירושלים, כ"ב סיון, תשע"ה
9 יוני, 2015
אל: מנהלי בתי חולים
מנהלי האגפים רפואיים קופות החולים

מסמך מקורי של משרד הבריאות – לחץ כאן

על פי התוספת השלישית בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, משרד הבריאות משתתף במימון תותבות עיניים

ותותבות עדשות מגע סקלראלית. החוזר שבסימוכין בנושא אישור מכשירי שיקום וניידות, פרק 3, מגדיר את
הקריטריונים לזכאות.
להלן עדכון תהליכי העבודה למתן המלצות למבוטחים הזכאים להשתתפות במימון אביזר זה.

מימון תותבות עיניים ועדשות (תותבות) סקלראליות

מימון תותבות עיניים ועדשות (תותבות) סקלראליות

.1 מטרה:
קביעת כללים למתן המלצה ואישור לתותבות עיניים ועדשות  סקלראליות לזכאים לאביזר זה
מתוקף התוספת השלישית בחוק ביטוח בריאות ממלכתי.
.2 הגדרות:
.2.1 גורם ממליץ לתותבות עיניים ועדשות )תותבות( סקלראליות )להלן "הגורם הממליץ":
.2.1.1 "אוקולופלסטיקאי מומחה" רופא מומחה לכירורגיה פלסטית של העין רופא מומחה – –
לרפואת עיניים בישראל, אשר השתלם ) Fellowship ( בתחום הכירורגיה הפלסטית של העין.
.2.1.2 אונקולוג של העין רופא מומחה לרפואת עיניים אשר השתלם ) – Fellowship ( בתחום
האונקולוגיה של העין.
.2.1.3 רופא עיניים ילדים רופא מומחה לרפואת עיניים אשר השתלם ) – Fellowship ( בתחום של
רפואת עיניים לילדים.
.2.2 "אוקולוריסט" אדם שעבר הכשרה / קורס בתחום בניית תותבות עיניים ותותבות )עדשות( –
סקלראליות למטרות קוסמטיות.
2
.3 כללי:
.3.1 החל מיום 01.07.2015 , המלצות לתותבות עיניים ועדשות )תותבות( סקלראליות לזכאי משרד
הבריאות יינתנו רק על ידי אוקולופלסטיקאי מומחה או על ידי אונקולוג של העין, או על ידי
רופא עיניים ילדים )להלן: הגורם הממליץ(, המועסק באחת ממחלקות העיניים בבתי החולים
הציבוריים בישראל או במסגרת ציבורית אחרת.
.3.2 רשימת בתי החולים הציבוריים בהם ניתן שרות על ידי אוקולופלסטיקאים, אונקולוגים של העין,
ורופאי עיניים ילדים, מפורסמת באתר האינטרנט של משרד הבריאות ובנספח מספר 1 לחוזר זה.
.3.3 רכישת מכשיר מותנית בקבלת אישור מלשכת הבריאות.
.4 תהליך הטיפול בפניה לתותבת עין ו/או עדשה )תותבת סקלראלית( לגלגל העין:
.4.1 המלצה לתותבת עין ו/או עדשה )תותבת( סקלראלית לגלגל העין, לזכאים להשתתפות במימון
המכשיר ממשרד הבריאות, תינתן בהתאם לקריטריונים המקצועיים המופיעים בחוזר
שבסימוכין.
.4.2 המטפל במבוטח באשפוז, או המבוטח בעצמו יעביר פניה ללשכת הבריאות הכוללת המלצה
לתותבת עין או עדשה )תותבת( סקלראלית ואת סיכום האישפוז.
.4.3 מבוטח הפונה לקופת החולים בבקשה לקבל המלצה להשתתפות משרד הבריאות במימון תותבת
עין או עדשה )תותבת( סקלראלית, יופנה על ידי רופא העיניים או רופא המשפחה אל הגורם
הממליץ בבית חולים ציבורי או במסגרת ציבורית אחרת. הביקור יקבע תוך חודש ימים ממועד
קבלת ההפניה לבית החולים או למסגרת הציבורית. ביקור לצורך החלפת תותבת קיימת יקבע
תוך 60 יום.
.4.4 הגורם הממליץ, יציין במכתב סיכום הבדיקה, הן את האבחנה העינית המדוייקת והן את
המלצתו לגבי הצורך בסוג התותבת ויפנה את המבוטח לקביעת ביקור חוזר בתום ביצוע
ההתאמה. הביקור ייקבע תוך חודשיים מהתאמת התותבת.
.4.5 העברת המסמכים הרפואיים למשרד הבריאות הינה באחריות קופת החולים המבטחת או הגורם
הממליץ או המבוטח בעצמו.
.4.6 הצוות המקצועי בלשכת הבריאות יבדוק את המסמכים שהתקבלו ובהתאם לכך יידע את
המבוטח תוך 10 ימי עבודה אודות ההחלטה שהתקבלה.
.4.7 עם קבלת האישור, יופנה המבוטח על ידי משרד הבריאות לאוקולוריסט שאושר על ידו, לצורך
ביצוע בנייה והתאמה של התותבת.
3
.4.8 תוך חודשיים מסיום התאמת התותבת, על המבוטח להיבדק בשנית על ידי הרופא הממליץ,
לקבלת אישור סופי על התאמת התותבת. מומלץ שהרופא הבודק יהיה אותו רופא שבדק את
המבוטח בפעם הראשונה. מטרת הביקורת הינה לבדוק את מידת ההתאמה של התותבת
העינית החדשה ולשקול את הצורך בטיפול נוסף.
.4.9 במידה והתותבת תמצא כלא מתאימה לצורכי המבוטח, יצויין הדבר במפורש ע"י הרופא
הממליץ, הבודק. המבוטח ידרש במקרה זה לחזור אל האוקולוריסט להשלמת ההתאמה.
.4.10 משרד הבריאות יעביר את התשלום אל האוקולוריסט בונה התותבת, בתום ביצוע ההתאמות –
ואישור המבוטח או הרופא הממליץ על התאמת התותבת.
.4.11 חשוב לציין כי משרד הבריאות לא יחזיר הוצאות למימון תותבת עיניים באם לא יבוצע התהליך
מול לשכת הבריאות ורופאים מומחים בהתאם לדרישות חוזר זה והחוזר שבסימוכין.
.5 בקרה ופיקוח
משרד הבריאות יבצע בקרה ופיקוח על הגורמים הממליצים ועל האוקולוריסטים הבונים את תותבות
העיניים.
הערה: חל איסור על הגורם הממליץ, להמליץ על שם הספק בונה התותבות.
הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת הנוגעים בדבר במוסדכם.
ב ב ר כ ה,
ד"ר ורד עזרא
ראש מינהל הרפואה )בפועל(
העתק : סגן שר הבריאות
המנהל הכללי
המשנה למנהל הכללי
הנהלה מורחבת
קרפ"ר צ.ה.ל –
קרפ"ר שרות בתי הסוהר –
קרפ"ר משטרת ישראל –
רכז הבריאות, אגף תקציבים משרד הבריאות –
יו"ר ההסתדרות הרפואית
יו"ר מועצה מדעית ההסתדרות הרפואית –
מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה
בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי
ארכיון המדינה
מנכ"ל חברת ענבל
סימוכין : 39370315
כתובת אתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי מינהל הרפואה וחוזרי
מנכ"ל היא: – www.health.gov.il

מימון תותבות עיניים ועדשות (תותבות) סקלראליות

מימון תותבות עיניים ועדשות (תותבות) סקלראליות

מימון תותבות עיניים ועדשות (תותבות) סקלראליות

מימון תותבות עיניים ועדשות (תותבות) סקלראליות

– נספח מספר 1
רשימת בתי החולים הציבוריים בהם ניתן שרות על ידי אוקולופלסטיקאים מומחים:
.1 בית חולים איכילוב
.2 בית חולים אסותא
.3 מרכז רפואי אסף הרופא
.4 מרכז רפואי רבין בית חולים בילינסון –
.5 מרכז רפואי בני ציון
.6 מרכז רפואי ברזילי
.7 בית חולים הדסה
.8 מרכז רפואי הילל יפה
.9 מרכז רפואי העמק
.10 בית חולים וולפסון
.11 מרכז רפואי כרמל
.12 מרכז רפואי מאיר
.13 בית חולים לגליל מערבי נהריה –
.14 מרכז רפואי סורוקה
.15 מרכז רפואי קפלן
.16 מרכז רפואי רבקה זיו
.17 בית חולים רמב"ם
.18 בית חולים שערי צדק
.19 מרכז רפואי תל השומר

5/5 - (2 votes)

השאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר לפרסם תגובה.

    לתאום פגישה

      כל הזכיות שמורות למרכז לקרטקונוס 2010© | עיצוב ובניית אתרים Atar2b

      דילוג לתוכן